CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

  11/09/2016
  • 1. Thiết kế, kiểm tra hồ sơ thiết kế các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn
  • 2. Giám sát quá trình chế tạo, giám sát hàn, quy trình hàn
  • 3. Giám sát an toàn
  • 4. Tư vấn về an toàn trong sản xuất, kinh doanh….

Bình luận