I.VĂN BẢN PHÁP QUY

  15/08/2016

  1. Luật:

  2. Các văn bản hướng dẫn:

 •   - Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
 •   - Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg  ngày 07 tháng 03 năm 2006 của Thủ tướng chính phủ ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng;
 •   - Quyết định 08/2006/QĐ-BLĐTBXH  ngày 20tháng 11 năm 2006 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quy định tạm thời về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục sản phẩm hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng;
 •   - Quyết định số 1683/QĐ-LĐTBXH ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực an toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động, thương binh và xã hội.

  3. Trình tự kiểm tra

      Lưu đồ kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa nhập khẩu:

       Hồ sơ đăng ký bao gồm:

 •     - Giấy đăng ký kiểm tra (tải về tại đây)
 •     - Hợp đồng nhập khẩu (Contract)
 •     - Hóa đơn mua hàng (Invoice)
 •     - Bản liệt kê hàng hóa (Parking List)
 •     - Vận đơn (B/L)
 •     - Chứng chi chất lượng (CQ)
 •     - Chứng nhận xuất xứ (CO)
 •    - Các bản vẽ, thuyết minh, tính toán, chứng chỉ xuất xưởng, các tài liệu kỹ thuật ... (theo yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn tương ứng sản phẩm hàng hóa cần kiểm tra).

  4. Kinh phí kiểm tra 

      Phí kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá bằng 0,05% giá trị lô hàng được kiểm tra nhưng:

 •     - Mức thu thấp nhất không dưới 700.000đ
 •     - Mức thu cao nhất không quá 10.000.000đ

       (chưa bao gồm VAT)

Bình luận