II.BIỂU PHÍ KIỂM TRA

  15/08/2016

THÔNG BÁO

MỨC THU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA

  •   Phí kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá bằng 0,05% giá trị lô hàng được kiểm tra nhưng:
  •     - Mức thu thấp nhất không dưới 700.000đ
  •     - Mức thu cao nhất không quá 10.000.000đ
  •        (chưa bao gồm VAT)

Bình luận