TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHU VỰC I ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG

0
2757

Ngày 13 tháng 8 năm 2018 Bộ Xây dựng ban hành quyết định số 24/QĐ-BXD cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an khu vực I, Giấy chứng nhận có hiệu lực đến ngày 13 tháng 8 năm 2023.